Regulamin Krajowych Mistrzostw Zakładowych Zespołów Ratownictwa 2021

§ 1 postanowienia ogólne

 1. Zgłoszenia drużyn do zawodów może dokonać każdy zakład pracy niezwiązany profilem działalności ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, oraz ratownictwa.
 2. Drużyny startujące w zawodach składają się z czterech zawodników (w tym przynajmniej jednej kobiety), niebędących lekarzami i ratownikami medycznymi, zatrudnionych w zakładzie zgłaszającym zespół i będącym płatnikiem opłaty zgłoszeniowej.
 3. Drużyna jest zobowiązana wybrać dowódcę zespołu i podać jego dane w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dowódca zespołu w trakcie trwania zawodów reprezentuje zespół, pobiera niezbędne materiały i sprzęt od organizatorów oraz wnosi pisemnie ewentualne protesty.
 5. W razie wątpliwości co do realizacji konkurencji sędziowie jako decydujący uznają głos dowódcy zespołu.
 6. Niezbędny do realizacji zadań sprzęt dostarcza na miejsce zadania organizator.
 7. zawodnicy na trasie zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad kodeksu ruchu drogowego.
 8. Startujący zawodnicy przed startem podpisują oświadczenie o stanie swojego zdrowia zezwalającym na udział w konkurencjach wymagających sprawności fizycznej.
 9. Łączna liczba zespołów biorących udział w Mistrzostwach wynosi maksymalnie 12 zespołów.
 10. Kwalifikacja drużyn odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
 11. Numery startowe zostaną wylosowane przed zawodami, w obecności sędziego głównego oraz dowódców wszystkich drużyn.
 12. Zespoły zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których zostaną pouczeni przez organizatora na początku realizacji zadań.
 13. Za każde naruszenie zasad bezpieczeństwa komisja sędziowska może naliczyć zespołowi karę do wysokości 100 punktów karnych, które zostaną odjęte od sumy punkt uzyskanych przez drużynę.
 14. W trakcie realizacji zadań obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu ze względów bezpieczeństwa.
 15. Zawodnicy zobowiązują się do poddania badaniu przy pomocy alkomatu przez sędziego głównego zawodów w uzasadnionych ich zachowaniem przypadków.
 16. Za rażące łamanie postanowień niniejszego regulaminu lub zasad bezpieczeństwa drużyna może zostać przez komisję sędziowską zdyskwalifikowana.
 17. W sytuacji dyskwalifikacji zespołu koszty uczestnictwa oraz wpłaty uczestnictwa nie będą zwracane.
 18. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komisji sędziowskiej zawodów

§ 2 komisja sędziowska

 1. W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny zawodów, inny sędzia zawodów, przedstawiciel organizatora zawodów.
 2. Do obowiązków komisji należy zliczanie sumy punktów z poszczególnych konkurencji.
 3. Oostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komisji sędziowskiej.

§ 3 zakres merytoryczny zawodów

 1. BLS AED zgodnie ze standardem European Resuscitation Council lub American Heart Asociation decyzja o wyborze należy do dowódcy drużyny.
 2. Badanie urazowe poszkodowanego zgodne z BTLS (w formie skróconej).
 3. Wywiad medyczny w schemacie SAMPLE.
 4. Zaopatrywanie urazów zgodnie z BTLS w tym wykorzystanie deski ortopedycznej.
 5. Zastosowanie tlenoterapii biernej.
 6. Wykorzystanie sprzętu medycznego dostępnego w zestawie o standardzie wyposażenia R1.
 7. Wykorzystanie podstawowego sprzętu p. poż. zgodnie z ogólnymi instrukcjami.

§ 4 organizacja startu zespołów

 1. Zawodnicy umieszczają w widocznym miejscu wylosowany numer startowy.
 2. O wyznaczonej godzinie stawiają się całym zespołem w wyznaczonej strefie oczekiwania zadania.
 3. Strefy oczekiwania zadań oznaczone są zgodnie z kartą startową i mapą rozmieszczenia zadań, które otrzymuje drużyna wraz z wylosowanym numerem startowym.
 4. Nie stawienie się punktualnie w strefie oczekiwania skutkuje niezaliczeniem stacji ćwiczeniowej i zerową ilością punktów.

§ 5 realizacja zadań punktowanych

 1. Rozpoczęcie zadania następuje na znak sędziego- „czas start”.
 2. Przed realizacją zadania drużyna ma 5 minut na zapoznanie się ze sprzętem dostępnym na stacji.
 3. Sędzia stacji zapoznaje zawodników ze scenariuszem ćwiczenia.
 4. Sytuacje oraz parametry, których nie da się symulować, podawać będzie sędzia na wyraźne zapytanie zawodników.
 5. Czas na realizacje zadania to 10 minut.
 6. Drużyna może zakończyć zadanie wcześniej gdy dowódca drużyny zgłosi gotowość do zakończenia zadania sędziemu.
 7. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania lub stanu pacjenta.
 8. Wszelkie zabiegi ratownicze należy wykonywać na pozorantach lub manekinach znajdujących się na miejscu wykonywania zadania, w zależności od wskazówek sędziego.
 9. W przypadku wezwania dodatkowych lub specjalistycznych zespołów ratowniczych sędzia informuje zespół o realnym czasie ich przybycia.
 10. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zawodnicy, sędziowie i osoby dopuszczone przez organizatorów.
 11. W trakcie Mistrzostw każdy zespół realizuje 5 zadań symulowanych, oraz ewentualnie nocne zadanie sprawnościowe.

§ 6 ocena zadań symulowanych

 1. Oceny dokonuje obecny na miejscu sędzia konkurencji.
 2. Ocena odbywa się na podstawie karty oceny.
 3. Karta oceny zadania jest stworzona specjalnie dla danego symulowanego zdarzenia.
 4. W karcie oceny uwzględnione są trzy aspekty bezpieczeństwo, badanie poszkodowanego, sposób zaopatrzenia poszkodowanego.
 5. Ilość punktów za poszczególne czynności jest zależna od jej ważności w procesie udzielania pomocy.
 6. Każda konkurencja posiada maksymalną do zdobycia liczbę punktów. Jest to suma punktów zdobytych za każdą prawidłowo wykonaną czynność ratowniczą, która jest oceniana w danym zadaniu.
 7. Oceniane czynności w zadaniu ujawnione zostaną po zakończeniu zawodów.
 8. Dowódca drużyny ma prawo złożyć protest do sposobu przeprowadzenia konkurencji lub przyznanej punktacji na specjalnym druku protestu dostępnym u sędziego głównego w dniu realizacji zadań.
 9. Koszt złożenia protestu i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wynosi 300 PLN kaucji zwracanej w przypadku uznania protestu za uzasadniony.

§ 7 ocena nocnego zadania sprawnościowego

 1. Zadanie sprawnościowe nie ma charakteru medycznego, a jedynie może łączyć w sobie elementy związane z ratownictwem.
 2. Celem zadania sprawnościowego realizowanego w nocy jest sprawdzenie integracji zespołów, sposobu współpracy z innymi służbami lub zespołami warunkach wspólnie realizowanych celów.
 3. Zadanie sprawnościowe składa się z toru przeszkód oraz zadań sprawnościowo – koncepcyjnych.
 4. Zadaniem drużyny jest pokonanie toru przeszkód oraz prawidłowe wykonanie zadań w jak najkrótszym czasie.
 5. Za niewykonanie zadania lub wykonanie zadania nieprawidłowo zespół zostanie ukarany przez sędziów karą czasową 15 minut.
 6. Punkty za konkurencję sprawnościową przyznawane są wg. tabeli oceny konkurencji, w kolejności od najkrótszego czasu ukończenia zadania.
 7. Do zadania sprawnościowego zespół przygotowuje się bez określonych granic merytorycznych.

§ 8 postanowienia końcowe

 1. Punktacja końcowa jest sumą punktacji wszystkich zadań punktowanych uzyskanych przez dany zespół w trakcie zawodów.
 2. Zespoły zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.
 3. Odwołania od decyzji sędziów mogą być składane wyłącznie na piśmie, na ręce Sędziego Głównego najpóźniej godzinę po zakończeniu przez zespół ostatniej konkurencji.
 4. Dokumentacja związana z oceną zadań (zapis video, karty ocen) pozostaje w dyspozycji organizatora zawodów i może zostać wykorzystana zgodnie z uznaniem organizatora zawodów.
 5. Zdjęcia oraz fragmenty inne a niżeli rozmieszczone przez organizatora nie stanowią podstawy do roszczeń odnośnie punktacji i oceny końcowej.
 6. Zagadnienia nieujęte w niniejszym regulaminie podlegają regułom zdroworozsądkowym oraz przepisom kodeksu karnego i cywilnego.